Het onze Vader

Het gebed des Heeren

Onze Vader,
Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht,
en de heerlijkheid, in der eeuwigheid,

amen