Het Evangelie

De Schepping
De boodschap van de Bijbel begint met God. God is de Schepper van de wereld en van iedereen in de wereld. In Genesis1:1 staat: In het begin schiep God de hemel en de aarde. God regeert Zijn schepping. Omdat hij ons heeft gemaakt zijn wij Zijn eigendom en heeft Hij recht op ons.. God heeft de mensen goed, dat betekent zonder een gebrek of fout geschapen. Hij maakte de mensen naar zijn evenbeeld: Genesis 1:26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis(..) De mens leefde in een volmaakte relatie met God zijn Schepper. Er was volkomen vrede, liefde en blijdschap in de wereld.

De zonde in de wereld
Dit volmaakte leven zou niet eindigen zolang de mens zou leven naar Gods wil en Hem zou gehoorzamen. Maar de eerste mens, Adam, verbrak deze relatie door zijn rebellie en opstand tegen God. Door zijn daad zijn alle mensen onder de veroordeling van God gekomen. De straf op de ongehoorzaamheid aan God is de dood. In plaats van volmaakte blijdschap en vrede kwam er o.a. verdriet, ziekte, pijn en dood in de wereld.
Nog steeds geeft God ons mensen een wet om naar te leven: de Tien geboden. Zonde is het overtreden van deze wet.
De wet is gegeven voor onze best wil, het is een goede wet. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat er niemand is die deze wet gehouden heeft. Sterker nog, we willen ons niet eens aan die wet houden. Waarom niet? God geeft in de Bijbel het antwoord: wij zijn zondaren. Sinds de ongehoorzaamheid van de eerste mens willen we juist die dingen doen die tegen Gods wet ingaan. Onze zonden gaan zo in tegen de heilige God dat Hij de zonden moet straffen. Tenzij Gods toorn over de zonde weggenomen of afgewend kan worden zullen we nadat we gestorven zijn naar de hel gezonden worden en daar eeuwig de straf op de zonde dragen.

Het werk van Jezus Christus
Alle mensen verdienen door hun zonden de straf God. Maar God heeft het zo niet gelaten. God stuurde zijn zoon Jezus Christus naar deze wereld om te betalen voor de zonden: Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.

God de Zoon is mens geworden. Aan het begin van de 1e eeuw werd Hij geboren in Bethlehem in Israël. Als mens verschilde hij niet van andere mensen behalve hierin: Hij was geen zondaar. Jezus gehoorzaamde de wet van God helemaal. Tijdens Zijn leven op aarde vertelde de Heere Jezus de mensen dat ze in Hem moesten geloven als Zoon van God en Hem moesten gehoorzamen. Hij deed ook veel wonderen, zo konden de mensen zien dat Hij echt Gods Zoon was.

Waarom drong Jezus er zo op aan dat de mensen in Hem moesten geloven? Omdat God in dit alles een plan had om mensen te behouden en mensen te redden van de verschrikkelijke gevolgen van de zonde. De Bijbel zegt het zo in Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Een plaatsvervanger is iemand die de plaats van een ander inneemt. Het hart van het christelijk geloof is dat Jezus een plaatsvervanger is. Wat betekent dit?

De Bijbel leert dat God alle zonden straft. Er bestaat geen zonde, klein of groot die God over het hoofd zal zien. God heeft twee plaatsen aangewezen waar de zonden gestraft zullen worden. De ene is de hel. De andere het kruis van Jezus Christus. In de hel ondergaan mensen voor eeuwig de straf voor hun eigen zonden. Aan het kruis onderging Jezus de straf voor de zonden die niet van Hem waren. Hij leed voor de zonden van anderen: 1 petrus 3:18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.


De smart en pijn die Jezus heeft verdragen aan het kruis was veel groter dan die van alleen een gewelddadige dood. Hij onderging de toorn van God toen Hij de volle straf voor de zonde droeg. Jezus was de door God aangewezen plaatsvervanger. Hij droeg de straf die anderen verdiend hadden en daardoor nam Hij hun zonden weg.

Voor wie stierf Jezus? Hij stierf in de plaats van die mensen die in Hem geloven. Hij stierf in de plaats van hen die op Hem vertrouwen. Jezus stierf aan het kruis en werd begraven. Maar drie dagen later stond Hij op uit de dood om nooit meer te sterven. De dood is overwonnen! Op deze manier liet God zien dat Jezus daadwerkelijk mensen van de straf op de zonde bevrijdt.

Op grond van het vrijwillig lijden en sterven van Jezus Christus als Borg kunnen zondaren van hun zondeschuld worden bevrijd. Door het geloof in Jezus Christus. Dat gebeurt door de genadekracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest gebruikt daarvoor de Bijbel. Zo schept God in mensen een nieuw geestelijk leven om tot Zijn eer te leven. Dat leven zal nooit meer eindigen. De gelovigen zullen wel een keer moeten sterven, maar dan niet meer als straf op de zonde, maar om eeuwig in de hemel God te mogen loven. Buiten Christus moet een mens verloren gaan. Het is dus noodzakelijk dat we in ons leven Hem als onze Redder leren kennen.

De deur van de Zaligheid staat wijd open, de Heere Jezus zegt in Mattheus 11:28: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.